شنبه, 16 شهریور 778 15:25

معاملات فصلی ماده 169

این سامانه در راستای ارائه خدمات الکترونیکی دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م ایجاد گردیده است.

Published in عمومی