خدمات

Services

پشتیبانی

خدمات پشتیبانی دیاکو سیستم یکی از مراحل اصلی چرخهی حیات محصولات و پل ارتباطی پایدار ما با مشتریان است.
پس از انتخاب یک حصول خوب بیشترین دغدغه مشتریان خدمات پس از فروش و یا نگهداری و پشتیبانی نرم افزار است .
تربیت یک تیم مجرب و متخصص با ویژگی های اخلاقی و رفتاری مناسب که بتواند با حفظ حرمت و ایجاد اعتماد 
و آرامش خاطر برای مشتریان، پاسخگوی مشکلات و ابهامات باشد از جمله برنامه هایی است که همواره در دستور کار شرکت دیاکو سیستم بوده است .

استقرار و پیاده سازی

ما در دیاکو سیستم میخواهیم بهرهوری شما را از محصولاتی که عرضه میکنیم به بالاترین حد ممکن برسانیم.
 از این رو میکوشیم با کاستن از زمان و هزینههای جانبی پیادهسازی و راهاندازی سیستمها، سود شما را بیشینه کنیم.
دیاکو سیستم همواره مسیری را برای استقرار محصولات خود در سازمان شما انتخاب میکند که اهداف مورد نظرتان را در بازهی زمانی تعیین شده در قرارداد عملی کند.
کارشناسان آموزش‌ دیده و ماهر تیم استقرار دیاکو سیستم با توجه به معیارهای دقیق تعیین شده در متدولوژی استقرار ، تلاش میکنند تا به عنوان مشاور امین شما با ایجاد تنظیمهایی در سیستمهای اطلاعاتی و ارائهی آموزشهای لازم  رضایت کامل شما را از راهکار مورد استفادهتان جلب کنند.

آموزش

ما در دیاکو سیستم باور داریم که آموزش نقطهی آغاز بهرهوری است و داشتن کاربرانی ماهر و آموزش دیده به شما امکان را میدهد که شناخت بهتری از نیازهای خود و چگونگی پاسخگویی به این نیازها بهدست آورید.
ارتقای سطح دانش کاربران از سیستمها باعث آسانتر شدن و سرعت گرفتن فرایند استقرار و راهاندازی نیز میشود. 
ما با آموزش کاربران شما، آنها را با مفاهیم تخصصی، کاربری سیستمها و چگونگی پاسخگویی به نیازهای آتی آشنا میکنیم.