محصولات

حسابداری مالی

هسته مرکزی سیستم های اطلاعات مدیریت و ایجاد یکپارچگی در مجموعه عملیات سازمان

فروش

مديرِيت سیاست ها و اجرای روال و سلیقه هاي متنوع

دارایی های ثابت

مدیریت متمرکز بر دارایی های متنوع

صورت معاملات فصلی ( TTMS )

ساخت خروجی منطبق با سیستم دارایی

خزانه داری

مدیریت بهینه وجوه نقد و کنترل وضعیت نقدینگی سازمان

حقوق و دستمزد

کاهش عملیات دستی محاسبات و افزایش سنجش عملکرد پرسنل

مدیریت ارتباط با مشتریان ( CRM)

هوشمند سازی فرایند فروش، گسترش و تحلیل روابط با مشتریان

تبدیل و تولید

مدیریت هزینه های چرخه تولید، ثبت و تحلیل فرایند محصولات و نیمه ساخته ها

انبارداری

مديريت موجودی مواد کالا و کنترل بر کلیه تراکنش های مقداری و ريالي آن

کارتابل الکترونیکی

مدیریت پیام های سیستمی، کاربران و فرآیندها

پذیرش خودرو

مدیریت و کنترل تمام عملیات های پذیرش تا ترخیص

نرم افزارهای موبایل

مدیریت کارتابل فرآیندهای سیستم به همراه پیام رسان