خزانه داری

استفاده کارآمد از نقدینگی و پرهیز از بروز مشکلات ناشی از کمبود وجوه نقد را می‌توان یکی از نگرانی‌های مسئولین مالی سازمان‌ها و موسسات اقتصادی دانست ، به همین خاطر است که کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد در موسسات یادشده ، اهمیت ویژه‌ای دارد. تجربیات موجود نشانگر آن است که موفقیت چنین موسسات و سازمان‌هایی را می‌باید تا حدی مرهون مدیریت شایسته‌ وجوه نقد آنها پنداشت که زمینه‌های لازم را برای پرداخت های برنامه‌ریزی شده فراهم کرده است.
وجوه نقد و جریان آن در سازمان به منزله شریان حیاتی است که از نتایج فعالیت اقتصادی نشات گرفته است . این دارایی به دلیل مطلوبیت آن همواره در معرض خطر سوء استفاده قرار داشته است .استفاده بنیادی و آسان نیز براین مطلوبیت افزوده و نیاز سازمان ها را به کنترل مکانیزه آن افزایش داده و احساس نیاز به وجود یک سیستم پاسخگو ، مطمئن و پویا را قوت بخشیده است .در این سیستم تلاش بر این است که تسهیلات لازم برای مدیریت بهینه‌ وجوه نقد و کنترل وضعیت نقدینگی سازمان‌ مهیا شود.
تعریف پارامترهای کنترلی جهت کنترل و ایجاد آلارم برای وضعیت حساب مشتری 
پیوست ضمائم سند به سیستم و کنترل کامل بر آرشیو اسناد
تعریف مراحل دستور پرداخت در کارتابل الکترونیکی جهت تائیدیه پرداخت اسناد و وجوه نقد

ویژگی های سیستم خزانه داری

گالری سیستم خزانه داری