عمومی

عمومی (1)

معاملات فصلی ماده 169

این سامانه در راستای ارائه خدمات الکترونیکی دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م ایجاد گردیده است.